A solicitude de ingreso, como membro pleno dereito de calquera asociación, …, deberá ser subscrita polo seu representante legal, mediante acordo do órgano competente e aportando a seguinte documentación:

  • Copia dos estatutos debidamente rexistrados
  • Nº de socios
  • Datos de contacto
  • CIF
  • Memoria de actividades
  • Nome da persoa que o represente na asociación e/ou nome do sustituto (en caso de ausencia)

A actividade interesada deberá acreditar, en todo caso, un ano de actividade no ámbito territorial da Asociación, a partir da presente modificación dos estatutos.
Aquelas entidades que teñan a súa sede social fora do territorio a que queiran formar parte da Asociación deberán acreditar a súa implantación no ámbito territorial de actuación da mesma.